top of page
logo silverex.png

         przez 

Bau-Art-Tec GmbH

Warunki

Ogólne warunki handlowe z informacjami o kliencie
spis treści

1 Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo do odstąpienia od umowy
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zatrzymanie tytułu
7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
8. Odpowiedzialność
9. Prawo właściwe
10. Jurysdykcja
11. Alternatywne rozstrzyganie sporów

1 Zakres

1,1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) firmy Bau-Art-Tec GmbH (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, jakie konsument lub przedsiębiorca (dalej „Klient”) zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Decydująca jest wersja niniejszych ogólnych warunków handlowych obowiązująca w chwili zawarcia umowy.
1.2
 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie prowadzi działalności na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

2) Zawarcie umowy

2,1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.
2,2
 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku.
2,3
 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,                           

  • poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, lub

  • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub

  • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.                                          

Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2,4 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę i przesyłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami po wysłaniu zamówienia . Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej sprzedawcy i może być bezpłatnie wywoływany przez klienta za pośrednictwem swojego chronionego hasłem konta klienta poprzez wprowadzenie odpowiednich danych logowania, pod warunkiem, że klient utworzył konto klienta w sklep internetowy sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia.
2,5
 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.
2,6
 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.
2,7
 Realizacja zamówienia i kontakt zwykle odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić dostarczenie wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Co do zasady konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na naszej stronie głównej.
3.2
 Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas) najpóźniej po czternastu dniach od dnia, w którym otrzymaliśmy towar. W przypadku tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Koszty odesłania produktu ponosimy tylko w przypadku wady produktu.

Poradnik:

a) Zanim zwrot będzie mógł nastąpić, musisz poprosić o numer zwrotu na naszej stronie głównej. W zależności od przyczyny zwrotu, etykieta zwrotna zostanie wysłana do Ciebie e-mailem. Uprzejmie prosimy jednak o powstrzymanie się od zwrotu towaru po odbiorze frachtu w ramach przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz niepotrzebnie kosztowną metodę wysyłki, możesz być uprawniony do dopłaty różnicy do zwrotu drogą pocztową.
b)
 Zwracamy również uwagę, że być może będziesz musiał zapłacić odszkodowanie za zwrot towaru bez oryginalnego opakowania produktu.
C)
 W drodze wyjątku prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku towarów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez Państwa lub które są wyraźnie dostosowane do Państwa osobistych potrzeb.
D)
 Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych produktów otrzymasz zwrot ceny zakupu. Koszty instalacji i demontażu towarów, a także inne usługi/prace, które zleciłeś nam w związku z towarami, nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania.
mi)
 Jeśli odeślesz nam towar bez dalszych wyjaśnień, zakładamy, że chcesz skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno. Decydują ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. Jeżeli ceny zamówionych przez Ciebie produktów zostaną skorygowane w dół między zamówieniem a dostawą do Ciebie, na żądanie wystawimy notę kredytową w wysokości różnicy za różnicę w cenie, która wystąpiła z tego tytułu.
4.2
 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient. Należą do nich np. koszty przelewów bankowych (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany) czy opłaty importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przelewem pieniędzy, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.
4.3
 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.
4.4
 W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), w ramach obowiązywania PayPal -Warunki korzystania, dostępne pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, widoczne pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Towar dostarczany jest na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy składaniu zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, decydujący jest adres dostawy podany w internetowym formularzu zamówienia. Natychmiast po otrzymaniu płatności za pomocą odpowiednich środków płatniczych towar zostanie natychmiast wysłany.
5.2
 Jeżeli firma transportowa odeśle sprzedającemu towar, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostawy lub czasowo uniemożliwiono mu odebranie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca ogłosił usługę w rozsądnej wysokości czasu z góry.
5,3
 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia przez sprzedawcę przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie Wysyłka. Jeżeli Klient występuje jako Konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru Klientowi lub uprawnionemu odbiorcy. Odstępując od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi również na klienta dla konsumentów, gdy tylko sprzedawca dostarczy rzecz spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki, jeżeli Klient zlecił spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki, a Sprzedawca nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub instytucji.
5.4
 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy do siebie. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i zawarł z dostawcą określoną transakcję zabezpieczającą z należytą starannością. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zakupić towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie niezwłocznie zwrócona.
5,5
 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zachowanie tytułu

6,1 W stosunku do konsumentów sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.
6,2
 Sprzedający w stosunku do przedsiębiorców zastrzega sobie prawo własności do dostarczonego towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.
6,3
 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym toku działalności. Klient ceduje z góry na sprzedawcę wszystkie wynikające z tego roszczenia wobec osób trzecich w wysokości odpowiedniej wartości faktury (w tym podatku od sprzedaży). Ta cesja obowiązuje niezależnie od tego, czy zastrzeżone towary zostały odsprzedane bez lub po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągania należności nawet po dokonaniu cesji. Uprawnienie Sprzedającego do samodzielnego dochodzenia roszczeń pozostaje nienaruszone. Sprzedający nie będzie jednak ściągał należności, dopóki klient wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedającego, nie zalega z płatnościami i nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Niezależnie od tego obowiązują następujące zasady:
7,1
 Jeżeli klient występuje jako przedsiębiorca,

 • sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;

 • w przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi rok od przejścia ryzyka;

 • w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są zasadniczo wyłączone;

 • przedawnienie nie rozpoczyna się ponownie, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie dokonana dostawa zastępcza.                            

7,2 Jeżeli Klient występuje jako Konsument, przedawnienie roszczeń z tytułu wad towaru używanego wynosi jeden rok od momentu wydania towaru Klientowi, z zastrzeżeniem ustępu następnego.
7,3
 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminu przedawnienia określone w powyższych paragrafach nie mają zastosowania

 • za rzeczy, które były używane w budynku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem i spowodowały jego wadę,

 • o roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez klienta, a także

 • w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę.                                                   

7,4 Ponadto dla przedsiębiorców obowiązuje to, że ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 478 BGB pozostają nienaruszone.
7,5
 Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega komercyjnemu obowiązkowi sprawdzenia i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 HGB. Jeżeli klient nie wywiązuje się z uregulowanych tam obowiązków awizacji, uważa się, że towar został dopuszczony.
7,6
 W przypadku, gdy Klient występuje jako konsument, proszony jest o złożenie dostawcy reklamacji na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Nieprzestrzeganie przez klienta nie ma żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Odpowiedzialność

Sprzedający odpowiada wobec klienta za wszelkie umowne, quasi-umowne i ustawowe, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:
8.1
 Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność z jakiejkolwiek przyczyny prawnej

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,

 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania urazu życia, kończyny lub zdrowia,

 • na podstawie przyrzeczenia gwarancyjnego, chyba że w tym zakresie uzgodniono inaczej,

 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.                                                            

8,2 Jeżeli Sprzedający w sposób nieumyślny naruszy istotny obowiązek umowny, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z powyższym ustępem. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są obowiązki, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie klient może regularnie polegać .
8,3
 Nawiasem mówiąc, odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.
8.4
 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji podanych na naszej stronie internetowej. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec sprzedawcy, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji, są co do zasady wykluczone, o ile nie ma możliwości wykazania umyślnego lub rażącego niedbalstwa istnieje zachowanie z winy sprzedawcy. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.
8,5
 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub szkody spowodowane siłą wyższą, takimi jak wpływ środowiska, ataki hakerów, błędy systemowe itp.

9) Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy udzielonej ochrony nie cofają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10) Jurysdykcja

Jeżeli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce działalności sprzedawcy. Jeżeli Klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalność zawodowa lub handlowa. W powyższych przypadkach sprzedawcy zawsze przysługuje jednak odwołanie do sądu właściwego dla siedziby klienta.

11) Alternatywne rozstrzyganie sporów

11.1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
11.2
 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem polubownym.

bottom of page